Bazilika Navštívení Panny Marie
category: sights
Návrší sv. Jana Pavla II., Svatý Kopeček, CZ
Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 8/19
Marie Harcubova
In the town of Svatý Kopeček is accessible not only the zoo that I wrote about not so long ago, but also the beautiful Basilica of the Visitation of the Virgin Mary. It was visited by Pope John Paul II. and was recently declared a national cultural monument.

In the 17th century the burgher Jan Andrýsek decided to build a chapel in a wooded place as a pilgrimage site. Unfortunately, it was destroyed by the Swedish army during the Thirty Years War. Hradisko Monastery, which managed the chapel, later built a much larger church and in 1712 added side wings and other smaller buildings.

Now a major renovation is underway, which should be completed in 2020. Still, you can look inside at least to see a part of the richly decorated interior. In the dome you will see allegories of the Four Continents.

See also the picture of the Virgin Mary with a child trying to reach for the apple to redeem not only Adam and Eve by his death, but all the sinners.

The side chapels are dedicated to St. Jáchym and Joseph, the father of the Virgin Mary.

There´s ramp at the entrance.

If you want to make a nice trip, Svatý Kopeček near Olomouc and a beautiful basilica, consecrated in 2005 by Pope John Paul II, are really worth it. You can (I think) get there by bus, we passed one with my mom's car and a wheelchair logo was on it.
User review:
 
 
 
 
Visited: 8/19
Marie Harcubova
V obci Svatý Kopeček je přístupná nejen ZOO, o které jsem psala, ale i nádherná bazilika Navštívení Panny Marie. Navštívil ji papež Jan Pavel II. a nedávno byla prohlášena za národní kulturní památku.

V 17. století se měšťan Jan Andrýsek rozhodl na zalesněném místě vybudovat kapli jako poutní místo. Bohužel ji během Třicetileté války zničilo švédské vojsko. Klášter Hradisko, který kapli spravoval, vybudoval později mnohem větší kostel a v roce 1712 ještě dostavěli boční křídla a další menší budovy.

Teď právě probíhá velká rekonstrukce, která by měla být dokončena v roce 2020. Přesto se lze podívat dovnitř alespoň na část bohatě zdobeného interiéru. V kupoli uvidíte alegorie Čtyř světadílů.

Prohlédněte si také obraz Panny Marie s dítětem, které se snaží dosáhnout na jablko, aby vykoupilo svou smrtí nejen Adama a Evu, ale všechny hříšníky.

Boční kaple jsou zasvěceny sv. Jáchymovi a Jozefovi, otci Panny Marie.

Pokud se budete chtít dostat autem co nejblíže ke vchodu, budete muset projet zákazem vjezdu s dodatkovou tabulkou, které držitelé ZTTP mohou porušit. Zvenku je nájezd, takže vstup je bez bariér.

Pokud si budete chtít udělat hezký výlet, Svatý Kopeček u Olomouce a krásná bazilika, vysvěcená v roce 2005 papežem Janem Pavlem II., stojí opravdu za to. Dá se tam (myslím) dojet i autobusem, míjely jsme jeden s mamkou autem a měl na sobě logo vozíčkáře.
Text was translated from Czech.
Ask people who visited this place
Nearby places
Katedrála sv. Václava
sights
Václavské náměstí, Olomouc, CZ
       
Arcidiecézní muzeum Olomouc
sights
Václavské náměstí 3, Olomouc, CZ
       
Židovská obec Olomouc
sights
Komenského 7, Olomouc, CZ